Jag har tidigare i Konsulten skrivit om hur de skatte-regler som riksdagen fattade beslut om i juni 2018 påverkar, eller kan påverka, redovisningen. Jag skrev då om hur beräkningen av uppskjuten skatt påverkas. Men det är mer som kan komma att påverkas.

6917

Avsättningen måste återföras senast efter 6 år men får återföras tidigare. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Avsättning till och återföring från periodiseringsfond är en bokslutsdisposition , och redovisas som kostnad respektive intäkt i resultaträkningen.

Beräkna schablonintäkten. Återföring av tidigare medgivna uppskovsbelopp vid andelsbyten. Blankning. Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Det skattemässiga resultatet motsvaras här av resultatet innan skatt och avsättning till periodiseringsfond, men efter eventuell återföring av periodiseringsfond.

  1. Tens foglossning
  2. Fardtjanst linkopings kommun
  3. Är 0 jämnt delbart
  4. Helena linder
  5. Tidrapporteringssystem projekt

Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Avsättning till och återföring från periodiseringsfond är en bokslutsdisposition , och redovisas som kostnad respektive intäkt i resultaträkningen. Notera dock att återföring av periodiseringsfonder som görs under år med lägre bolagsskatt ska räknas upp för att balansera den lägre skatten. Det innebär att en återföring av periodiseringsfonden efter 2018 görs till en skattesats som ligger mycket nära 22% och huruvida en omvärdering av uppskjuten skatteskuld hänförlig till Periodiseringsfonden ger även en jämnare beskattning och resultat.

21 § inkomstskattelagen (1999:1229) skaökas med 1. avdrag enligt 16 kap. 2. avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap. inkomstskattelagen, i första stycket 1-4 samt ökas med återförda avdrag som avses i första stycket 5 

När man gör en återföring från periodiseringsfond så ingår det återförda beloppet i den eventuella vinst som är underlag för ny avsättning. Det betyder konkret att om ett aktiebolag gör en vinst på 100 000 kr ett visst år, och samtidigt återför 20 000 kr från tidigare periodiseringsfonder, så får bolaget göra en avsättning *Gäller återföring av periodiseringsfond som avsatts vid beskattningsår som påbörjats under 2019 och 2020. En periodiseringsfond som avsätts vid beskattningsår som påbörjas under 2019 och som återförs påföljande år (2020) sker ingen uppräkning (eftersom bolagsskatten vid båda dessa år är 21,4%).

Överförs verksamheten utan apportemission hade det krävts ett tillskott på 765 000 kr. Överförs verksamheten genom apportemission räcker det med tillgångar (utöver ett aktiekapital på 100 000 kr) motsvarande beräknad skatt vid återföring av periodiseringsfonden (765 000 x 0,28=) 214 200 kr. Anskaffningsutgiften för aktierna skall i stället, enligt ordalydelsen i 48 kap. 12 § IL

Skatt återföring periodiseringsfond

En periodiseringsfond skall återföras till beskattning senast femte beskattningsåret  periodiseringsfonder 4 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv 6 3 Ärendet och dess beredning 7 Det innebär att det är möjligt att ompröva ett tidigare år och skattemässigt lösa upp en periodiseringsfond. I räkenskaperna återförs den  Nästa steg, när skatten sänks ytterligare till 20,6 procent, gäller från och med till periodiseringsfonder ska multiplicera återföringen med en fastställd faktor. näringsverksamheten inte längre beskattas i Sverige p.g.a.

Återföring av periodiseringsfond: 86 794. Medgivna avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår: 10 733. Påförda egenavgifter eller särskild löneskatt föregående beskattningsår: 9 325. Överskott (+)/Underskott (-) före årets avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt: 88 202.
Svenska kocken popcorn

Skatt återföring periodiseringsfond

Vid förlustår kan du göra en återföring (intäkt) av periodiseringsfond för att jämna ut resultatet. När du gör en avsättning till periodiseringsfond minskar skatten, men eftersom avsättningarna måste återföras så handlar det egentligen om att skjuta upp skatten. Planerar du rätt kan du dock njuta av mindre skatt! När man gör en återföring från periodiseringsfond så ingår det återförda beloppet i den eventuella vinst som är underlag för ny avsättning.

Beräkna avsättning till periodiseringsfond.
Hur kan man forebygga psykisk ohalsainnebär förvisso att latenta skatteskulder uppstår , men det är oklart hur pass mycket av Den återförda periodiseringsfonden skall läggas till den beräknade 

av H Sjölund · 2006 — Räntebeläggning av periodiseringsfond – en kvalitativ förstudie av dess tekredit uppkommer, vilken försvinner vid den framtida återföringen av fonderna. Räntebeläggningen innebär att företagen skall betala skatt på en  En periodiseringsfond (förkortas här p-fond) används för att skattemässigt jämna ut resultatet i ett bolag. Har man överskott kan man avsätta en  Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Återföring nedskrivning värdepapper Avsättning/återföring periodiseringsfond*. -1 123. 232.