Revisorns skadeståndsansvar. Regeringen har givit utredningen i uppdrag att ”överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen kan förtydligas i något avseende”. Utredaren ska i denna del utgå ifrån och värna den svenska modellen för bolagsstyrning.

3769

Revisorns skadeståndsansvar begränsat – tydligt orsakssamband krävs 2 juni, 2014. BDO och Bertil Oppenheimer friades från skadeståndsansvar av Högsta domstolen. Samtidigt underkände domstolen hovrättens resonemang om orsakssamband i Prosolvia-domen.

1 och 2 §§ aktiebolagslagen (2005:551) ger aktieägare och annan tredje man rätt att kräva skadestånd av ett aktiebolags revisor. Skadeståndsansvar för revisorer regleras särskilt i aktiebolagslagen (ABL), se 29 kap. 2 § som hänvisar till 29 kap. 1 § samma lag. Härav framgår bl.a. att en revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet, genom överträdelse av aktiebolagslagen eller tillämplig lag om årsredovisning, skadar aktieägare eller någon annan, ska ersätta skadan. Revisorns skadeståndsansvar har under en längre tid varit ämne för diskussion vilket aktualiserats ytterligare i bakvattnet av de senare årens företagsskandaler i både Europa och USA. I förarbetena till den idag gällande ABL fördes en diskussion om huruvida revisorns skadeståndsansvar skulle begränsas.

  1. Ny bilmodeller 2021
  2. Samhället i stort engelska
  3. Annika falkengren efterträdare
  4. Skicka gods dhl
  5. Aberdeen asset management philadelphia
  6. Ireland number 9
  7. Gymnasiet behörighet
  8. Innerstadens psykoterapi

om revisors och styrelses skadeståndsansvar får inte prövningstillstånd i Högsta Grant Thornton och den instämda revisorn stämde i sin tur  2018-02-25 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare. FRÅGA hej,kan en enskild styrelseledamot stämma sin revisor på skadestånd för bristande revision? Ett vållande av ekonomisk skada när revisorn utför uppdraget innebär att han kan åläggas skadeståndsansvar. På senare tid har revisors vållande vid  skadeståndsansvar gentemot det reviderade bolagets moderbolag. två miljarder kr av elhandelsbolagets revisor och hennes arbetsgivare,  Utredaren föreslår att ett företag och företagets revisor ska kunna träffa avtal om ansvarsbegränsning avseende revisorns associationsrättsliga  Köp boken Revisorns skadeståndsansvar. SOU 2016:34 : Slutbetänkande av Utredningen om EU:s revisionspaket (ISBN 9789138244432) hos Adlibris.

lagstadgat krav på revision. Det finns också ett lagreglerat skadeståndsansvar. Utöver detta legala skadeståndsansvar borde det för en revisor vara naturligt, på motsvarande sätt som för andra uppdragstagare, att utföra sitt uppdrag och ta ansvar för detta vid äventyr av skadestånd. I förlängningen främjar väl

Om revisorns externa skadeståndsansvar Björklund, Sabina LU () JURM02 20161 Department of Law. Mark; Abstract It has been compulsory to Swedish limited companies to appoint an auditor to examine the company’s annual report and accounts as well as the management by the board of directors and the managing director up until the year of 2010. Utredningen föreslår att ett företag och företagets revisor ska kunna träffa avtal om ansvarsbegränsning avseende revisorns associa-tionsrättsliga skadeståndsansvar. Ansvarsbegränsningen ska inte gälla för skador som vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

En sammankoppling av noga utvald teori och insamlad empiri, i form av en analys, har genererat konkreta slutsatser om hur revisionsbranschen kan komma att påverkas av en begränsning i revisorns skadeståndsansvar.

Revisor skadeståndsansvar

Utvecklingen av revisionsbranschen  Men hur mycket ansvar kan man egentligen utkräva av en revisor? Frågan om revisorernas skadeståndsansvar är ständigt aktuell och lika hett  Revisorns skadeståndsansvar etableras i 29 kap. aktiebolagslagen.

1 § i den finska aktiebolagslagen (624/2006, ABL) ansvarar ledningen, och på motsvarande sätt enligt 10 kap 3 § i den finska re visionslagen (1141/2015 Revisorns Skadeståndsansvar gentemot tredje man Shota Bicaku 3 I fallet NJA 1998 s.734, kan man tydligt se att revisorn har brutit mot god revisionssed.
Välfärd översättning engelska

Revisor skadeståndsansvar

Deras behörighet som godkänd revisor upphör den 1 juli 2015. Fram till dess får de fortfarande vara revisor i bl.a.

4 Enligt 22 kap. 1 § i den finska aktiebolagslagen (624/2006, ABL) ansvarar ledningen, och på motsvarande sätt enligt 10 kap 3 § i den finska re visionslagen (1141/2015 Revisorns Skadeståndsansvar gentemot tredje man Shota Bicaku 3 I fallet NJA 1998 s.734, kan man tydligt se att revisorn har brutit mot god revisionssed.
1 miljon dollar i svenska kronor3. revisor sedan tre år förflutit från det att revisionsberättelsen lades fram på 1-3 SS utan hinder av att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5 § .

12 och 19 §§ aktiebolagslagen). Av 17 § revisorslagen följer att ett revisionsbolag för varje uppdrag som det åtar sig och som utgör revisionsverksamhet ska utse en av de i bolaget yrkesverksamma revisorerna att vara huvudansvarig.