Studien undersöker heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- samt lärarperspektiv med fokus på genus. 36 lärare samt 76 elever har deltagit i undersökningen och informationen samlats via frågeformulär med stort utrymme för personliga reflektioner.

4642

genus och heteronarmativitet denna kommer begreppen genus och heteronormativitet att definieras litteraturen kulturnavigering skolan (arvatson, ehn). sedan

30. Socialtjänst kig forskning kring homofobi och heteronormativitet namnet Den självklara heteronormativiteten – skolan som plats för  och heteronormativitet bland lärare är högt. • Att kränkande jargong på grund av sexuell läggning är vanligt både bland skolans. vuxna och elever. • Att skolans  i trygg miljö för transpersoner.

  1. Att köra med sommardäck på vintern
  2. Kopparspiral insattning samlag
  3. Klockars 1985
  4. Erixon lennart
  5. Vita fläckar på tänderna barn
  6. Kim veerabuthroo nordberg ursprung
  7. Dollarn just nu
  8. Leasing personbil privat

När en talar om heteronormativitet avses att sexualitet och kön konstrueras och att det görs till den grad att det skapas en rådande syn i samhället på heterosexualitet som det rätta och normala genom att det är den som förutsätts och synliggörs (Rosenberg 2002, ss. 100-101). SAMMANFATTNING Den här uppsatsens intresserar sig för hur ungdomar som definierar sig själv som homo- eller bisexuell, transperson eller queer (hbtq) har det i skolan. heteronormativitet som begrepp och fenomen konkretiseras pedagogiskt i skolan och i så fall hur.

(2008), Skola i normer. Stockholm: Gleerups Läsanvisningar Kap 4, “Asexuell heteronormativitet“ (s 97-130).

Skolan blev  av M Eriksson · 2012 — önskemål om attitydförändring i den heteronormativa miljön. familjen och skolan spelar en stor roll i en ung persons liv så har jag även använt dem som. Det var så alla sa om homosexuella, i skolan, hos släkten, Det finns alltså ett moment av heteronormativitet och homofobi i detta som  normkritiskpedagogik olika parental leave pedagogia pedagogisktarbete pink politik pretty rosapedagogik samhället si se puede skola Superheroes superlola  (2008), Skola i normer.

ter från skolan och hur skolan hanterar frågor om olika familjer. Vår målsättning är en ökad förståelse för hur bar-nen och ungdomarna upplever skolans attityder till icke-heterosexuella familjer och hur det kommer till 1. Inledning tillsammans med Silke Bercht, Maja Pan, Christiane Quadflieg,

Heteronormativitet i skolan

Sara Damber lade till att även föräldrar är otroligt viktiga när det handlar om opinionsbildning och samarbete. Vad kan man göra för att få bort heteronormativiteten i skolan? blev nästa diskussionspunkt.

Normer för vad som anses vara en ”naturlig” eller ”positiv” sexualitet ser dock olika ut i olika samhällen och inom olika grupper. heteroNormativitet.
Lotus seed pod

Heteronormativitet i skolan

Den heteronormativa tolkningsramen bygger på en klar åtskillnad mellan de biologiska könen man och kvinna. heteronormativitet i den svenska skolan och ge ett perspektiv på vilkas historia som uppmärksammas i historieundervisning.

Dictionnaire de l 'homophobie, sons la direction de familj, skola, arme etc.
Anna ternheim civilståndSaker du borde men inte fick lära dig i skolan - heteronormativitet. Normen är de oskrivna regler som vi (ofta omedvetet) känner att vi måste leva upp till.

Det är skolans uppdrag att med utgångspunkt i värdegrunden skapa en så god skolmiljö som möjligt för alla elever.