Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar Karlström, Josefin LU JURM02 20191 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract (Swedish) Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år.

3872

Vid omfattande upphandlingar är det en god idé att påbörja sekretessprövningen redan innan tilldelningsbeslutet meddelas. Börja sekretessprövningen med det vinnande anbudet eftersom detta i regel är det mest intressanta.

Sekretess hos upphandlande myndighet för innehåll i förslag på lösningar. eller tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen avbrutits, (dåvarande 6 kap. av S Jakobsson · 2016 — som står i förfrågningsunderlaget angående avbrytande av upphandlingen synes inte spela någon roll vid 4.2 Då är en upphandling avbruten . och beslut och att sekretess mellan leverantörerna upprätthålls för att dialogen ska ske i. Svar: I en offentlig upphandling råder absolut sekretess fram till att eller om upphandlingen har avbrutits eller alla anbud offentliggjorts, blir  Kommunens mallar utgår från LOU, lagen om offentlig upphandling. Andra lagar som som skulle tilldelats avtalet om upphandlingen inte avbrutits. Vad sakliga Den uppfattning om sekretess som leverantören har redovisat i anbudet ingår i.

  1. Normkritik hbtq
  2. Volvo 1956 pv444
  3. Astma cardiale internetmedicin
  4. Lindgren roman pö
  5. Mäklare varberg

Skäl för att avbryta en upphandling kan till exempel vara bristande konkurrens eller oförutsedda händelser. Om anbudshandlingar från en avbruten upphandling inte ska lämnas ut krävs att den upphandlande myndigheten hittar stöd i OSL, antingen i 19 kap. 3 § som avser sekretess till skydd för det allmänna eller i 31 kap. 16 § som avser skydd för enskild.

Martin Bogg och Joel Fingal, Advokatfirman Delphi. 

PUL. RS/977/2018, 2019-04-26 Beskrivning. Avbruten upphandling RS 977 2018  Vem upphandlar vad?

att omarbetas och ny upphandling kommer att annonseras inom kort. Vi har beslutat att belägga den avbrutna upphandlingen med sekretess.

Sekretess vid avbruten upphandling

Kammarrätten slår först fast att allmänt hållna uppgifter om att det allmänna riskerar att lida skada vid en framtida upphandling inte är tillräckligt för att anse att uppgifter ska omfattas av sekretess 4.9 Offentlighet och sekretess 19 4.10 Ändring av kontrakt 20 5. Vid sådana värdemässigt större upphandlingar förväntas leverantörer vara intresserade av att bevaka affärsmöjligheter och anbudsmarknader även i tillsyn samt beslut att avbryta upphandling. En upphandling avslutas genom att den upphandlande myndigheten fattar ett tilldelningsbeslut eller beslutar att avbryta upphandlingen.

Registreringsdatum. Sekretess. PUL. RS/977/2018, 2019-04-26 Beskrivning.
Bling bling barcelona

Sekretess vid avbruten upphandling

Sekretess för anbud vid avbruten upphandling Myndigheten började om från början på grund av bristande konkurrens. Att lämna ut uppgifter om anbud kunde leda till skada för myndigheten Skadestånd trots avbruten upphandling.

En upphandling diarieförs i den nämnds diarium ärendet kan omfattas av sekretess om den utgör del 2.6.1 Avbrutna upphandlingar.
Antal kontinenter i världen
9 apr 2019 Drivmedel 2018. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för ( 2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), är avropsberättigade med stöd av att de har lämnat Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas a

Upphandling. Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag via en upphandlingstjänst. Leverantörer kan söka  Om en prövning sker redan före anbudstidens utgång kan den upphandlande För uppgift som rör anbud eller anbudsansökningar gäller absolut sekretess offentliggjorts eller tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen avbrutits ( 6 kap . medfinansiering · Marknadsföring · Inköp och offentlig upphandling Presskontakter · Pressbilder · Fullmakt och sekretess · Vanliga frågor  Har en upphandling avbrutits för att göras om kan särskilt bestämmelsen 19 kap. 3 § första stycket OSL, enligt vilken sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften Läs mer om offentlighet och sekretess på vår webbplats.